Karel Spáčil
Telefon: +420 728 133 404
Email: karel@spacilcuttinghorses.cz

GSM +420 728 133 404
karel@spacilcuttinghorses.cz